Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P178PROI - ROUND 8I - CHỌN ÁO

 

Trước ngày khởi tranh ACM, các thí sinh đi làm thủ tục đăng kí và nhận áo. Thí sinh i chỉ mặc vừa áo có cỡ bằng s[i]. Có m nhà tài trợ cho cuộc thi năm nay, mỗi nhà tài trợ đều mang đến rất nhiều áo có kích thước size trong khoảng từ l[i] tới r[i].
Các bạn hãy tính giúp BTC xem có bao nhiêu bạn sẽ có được chiếc áo vừa vặn?

Trước ngày khởi tranh ACM, các thí sinh đi làm thủ tục đăng kí và nhận áo. Thí sinh i chỉ mặc vừa áo có cỡ bằng s[i]. Có m nhà tài trợ cho cuộc thi năm nay, mỗi nhà tài trợ đều mang đến rất nhiều áo có kích thước size trong khoảng từ l[i] tới r[i].

Các bạn hãy tính giúp BTC xem có bao nhiêu bạn sẽ có được chiếc áo vừa vặn?

 

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T.

Mỗi test gồm dòng đầu là số nguyên n. Dòng tiếp theo gồm n số nguyên dương s[i].

Dòng thứ 3 là số nguyên m. m dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số l[i] và r[i].

T <= 20

n, m <= 10^5

1 <= s[i], l[i], r[i] <= 10^9 

Output

Với mỗi test hãy in ra đáp án của bài toán.

Example

Input:
2
3
2 4 7
3
3 7
4 8
9 11
2
3 2
2
3 4
4 5 Output: 2

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.