Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P178PROJ - ROUND 8J - GHÉP CHUỖI

 

Bạn Tồ có N chiếc vòng bằng chuỗi ốc và muốn làm một chiếc vòng lớn hơn từ N chiếc vòng này. Tuy nhiên, bạn Tồ khá vụng về, không biết cách nào để nối đồng thời N chiếc vòng với nhau. Vì vậy, mỗi lần bạn ý chỉ nối 2 chiếc vòng một cho đỡ rắc rối. Thời gian để tạo ra một chiếc vòng mới từ 2 chiếc vòng có độ dài a và b mất tổng cộng a + b phút.
Các bạn hãy tính giúp bạn Tồ xem cần ít nhất bao nhiêu thời gian để có thể làm xong được chiếc vòng mong muốn của mình?

Bạn Tồ có N chiếc vòng bằng chuỗi ốc và muốn làm một chiếc vòng lớn hơn từ N chiếc vòng này. Tuy nhiên, bạn Tồ khá vụng về, không biết cách nào để nối đồng thời N chiếc vòng với nhau. Vì vậy, mỗi lần bạn ý chỉ nối 2 chiếc vòng một cho đỡ rắc rối. Thời gian để tạo ra một chiếc vòng mới từ 2 chiếc vòng có độ dài a và b mất tổng cộng a + b phút.

Các bạn hãy tính giúp bạn Tồ xem cần ít nhất bao nhiêu thời gian để có thể làm xong được chiếc vòng mong muốn của mình?

 

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên N (N <= 2*10^6).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên dương c[i] ( 1 <= c[i] <= 10^9).

Output

In ra đáp án của bài toán theo modulo 10^9+7.

Example

Input:
7
2 4 1 2 10 2 3 Output: 59

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2017-04-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-05-16 18:27:03
priority_queue nhé những người anh em
one hit
2019-03-02 02:46:40
lấy dư như nào cho đúng nhỉ
2017-07-31 08:43:12
bài này cần để ý lấy modulo liên tục để tổng ko quá lớn
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.