Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P178PROK - ROUND 8K - DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

Có N hình chữ nhật có cùng tâm tại tọa độ (0, 0). Nhiệm vụ của bạn là hãy tính diện tích vùng được che phủ bởi N hình chữ nhật này.

Input

 

Dòng đầu tiên là N (N <= 10^6), số lượng hình chữ nhật.
N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên w[i] và h[i], lần lượt là chiều dài và chiều cao của hình chữ nhật.

Dòng đầu tiên là N (N <= 10^6), số lượng hình chữ nhật.

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên w[i] và h[i] (w[i], h[i] <= 10^7), lần lượt là chiều dài và chiều cao của hình chữ nhật.

 

Output

In ra một số nguyên là diện tích của N hình chữ nhật.

Example

Test 1:
Input:
3
2 6
8 2
4 4 Output: 28
Test 2:
Input:
5
6 6
2 10
4 4
8 8
2 2 Output: 68

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.