Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P182SUMA - ROUND 2A - Hữu hạn

Bạn được cho n truy vấn. mỗi truy vấn bao gôm 3 số nguyên p, q và b. Nhiệm vụ của bạn là trả lời xem với mỗi truy vấn, kết quả của phép chia p/q trong hệ cơ số b có phải là hữu hạn hay không?

Một phân số trong cơ sở b được gọi là hữu hạn nếu nó chưa hữu hạn các chữ số sau dấu phẩy.

Input

Dòng đầu tiên là số truy vấn N (1 ≤ n ≤ 105).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng chưa 3 số nguyên p, q và b (0 ≤ p ≤ 1018, 1 ≤ q ≤ 1018, 2 ≤ b ≤ 1018).

Output

Mỗi truy vấn in ra trên một dòng, in “Finite” nếu phân số hữu hạn, “Infinite” nếu không.

Example

Input
2
6 12 10
4 3 10

Output
Finite
Infinite

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-07-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.