Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P182SUMC - ROUND 2C - Xâu AB

Kuro rất giỏi Tiếng Anh, cậu đã phát hiện ra một điều đặc biệt có nhiều từ chỉ sử dụng các chữ cái A và B. Lấy cảm hứng từ điều này Kuro đã tạo ra một trò chơi. Có hai loại di chuyển hợp lệ:

  • Thêm một chữ A vào đẫu chuỗi
  • Đảo ngược chuỗi rồi sau đó thêm một chữ B vào đầu chuỗi

Yêu cầu đặt ra là cho trước hai xâu X, Y hỏi chỉ sử dụng các di chuyển hợp lệ (ít nhất một lần) có thể biến đổi xâu X thành xâu Y hay không?

Input

Gồm hai dòng chứa lần lượt xâu X, Y ( 1 ≤ độ dài xâu X, Y ≤ 1000).

Output

In ra “Yes” nếu có thể biến đổi xâu X thành xâu Y, và in ra “No” nếu không thể.

Example

Input:
B
ABBA

Output:
Yes
Input:
AB
ABB

Output:
No

Giải thích:

Ở ví dụ 1:
Đầu tiên thêm A vào đầu được AB.
Tiếp theo đảo ngược xâu thành BA rồi thêm B vào đầu thành BBA.
Cuối cùng thêm A vào đầu sẽ được xâu ABBA.

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-07-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.