Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P182SUME - ROUND 2E - Ngày nghỉ của RM

Giữa 2 tour diễn, RM có n ngày nghỉ. Tuy nhiên, là 1 con người cuồng công việc, RM không muốn dùng cả n ngày đó để nghỉ ngơi. RM dự định sẽ cải thiện kỹ năng Rap và nhảy của mình trong kỳ nghỉ. Anh ấy chỉ có thể tập Rap nếu ngày hôm đó studio mở cửa, và tập nhảy nếu phòng tập nhảy mở cửa. RM biết thông tin của studio và phòng tập nhảy trong n ngày với 4 khả năng:

0. Studio đòng cửa và phòng tập nhảy đóng cửa.
1. Studio mở cửa và phòng tập nhảy đóng cửa.
2. Studio đóng cửa và phòng tập ngảy mở cửa.
3. Studio mở cửa và phòng tập nhảy mở cửa.

Vào mỗi ngày, RM có thể nghỉ ngơi, hoặc tập Rap (nếu studio mở cửa), hoặc tập nhảy (nếu phòng tập mở cửa). Anh ấy không thể tập Rap và tập nhảy cùng 1 ngày vì nó sẽ làm anh kiệt sức. Và anh ấy cũng không muốn làm những hoạt động tương tự trong 2 ngày liên tiếp (tức là anh sẽ không tập Rap 2 ngày liên tiếp và cũng không tập nhảy 2 ngày liên tiếp). Hãy giúp RM tìm số ngày tối thiểu mà anh sẽ nghỉ ngơi.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n (1 ≤ n ≤ 105) – số ngày RM được nghỉ giữa 2 tour diễn.

Dòng tiếp theo chứa n số nguyên ai (0 ≤ a­i ≤ 3) – trong đó:

  • ai = 0 : Studio đòng cửa và phòng tập nhảy đóng cửa vào ngày thứ i.
  • ai = 1 : Studio mở cửa và phòng tập nhảy đóng cửa vào ngày thứ i.
  • ai = 2 : Studio đóng cửa và phòng tập ngảy mở cửa vào ngày thứ i.
  • ai = 3 : Studio mở cửa và phòng tập nhảy mở cửa vào ngày thứ i.

Output

Số ngày tối thiểu mà RM sẽ nghỉ ngơi.

Example

Input:
4
1 3 2 0

Output:
2
Input:
7 
1 3 3 2 1 2 3

Output:
0

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-07-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.