Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P182SUMF - ROUND 2F - Truy vấn trên tập hợp

Cho một tập hợp các số nguyên A ban đầu rỗng và N truy vấn.

Có ba loại truy vấn:

  • 1  l  r : Thêm tất cả các phần tử trong đoạn [l, r]  không có trong tập A vào tập A.
  • 2  l  r : Loại bỏ tất cả các phần tử nằm trong đoạn [l, r] thuộc tập A.
  • 3  l  r : Thêm tất cả các phần tử trong đoạn [l, r]  không có trong tập A vào tập A và loại bỏ tất cả các phần tử nằm trong đoạn [l, r] thuộc tập A.

Sau mỗi truy vấn, hãy tính MEX của tập A (MEX của một tập hợp là số nguyên dương nhỏ nhất không xuất hiện trong tập hợp đó).

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên N (1 ≤ N ≤ 105).

N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa ba số nguyên p, l, r (1 ≤ p ≤ 3, 1 ≤ l ≤ r ≤ 1012) mô tả một truy vấn.

Output

Sau mỗi truy vấn dòng MEX của tập A trên một dòng.

Example

Input:
3
1 1 3
2 1 2
3 1 4

Output:
4
1
3
Input:
3
1 3 6
3 1 6
2 2 4

Output:
1
3
2

Giải thích

Tập A sau mỗi truy vấn là:

  • A = {1, 2, 4}
  • A = {1, 2, 3}
  • A = {3}

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-07-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.