Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P182SUMH - ROUND 2H - Xâu trung gian

Cho 2 xâu ký tự A và B có cùng độ dài. Một xâu C được gọi là xâu trung gian nếu xâu C có thể được tạo ra bằng cách đổi chỗ các phần tử của xâu A (nói cách khác xâu C là hoán vị của xâu A) và thoả mãn A < C < B, với phép so sánh giữa 2 xâu ở đây là so sánh thứ tự từ điển.

Cho hai xâu A và B, hãy đếm số lượng các xâu trung gian khác nhau.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên T (1 ≤ T ≤ 20) – số lượng bộ test.

Mỗi bộ test gồm 2 dòng là xâu A và xâu B có cùng độ dài (1 ≤ |A|, |B| ≤ 105).

Output

Với mỗi bộ test, in ra trên một dòng là số lượng xâu trung gian phân biệt của 2 xâu A và B. Do kết quả có thể rất lớn nên lấy phần dư của kết quả khi chia cho 109 + 7.

Example

Input:
1
ab
cd

Output:
1

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-07-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.