Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P182SUMI - ROUND 2I - Mảng đặc biệt

Cho một mảng nhị phân V có kích thước 2 × N gồm N giá trị 0 và N giá trị 1 . Bạn có thể hoán đổi hai số bất kỳ trong mảng. Hỏi số hoán đổi ít nhất để biến mảng đã cho thành mảng đặc biệt là bao nhiêu? Biết rằng một mảng được coi là đặc biệt khi không có hai phần tử liên tiếp nào của mảng bằng nhau.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên N (1 ≤ N ≤ 106)

Dòng tiếp theo chứa N số 0 và N số 1

Output

Số hoán đổi ít nhất để mảng đã cho thành mảng đặc biệt

Example

Input:
3
0 0 0 1 1 1

Output:
1

Giải thích

Ta sẽ hoán đổi phần tử ở vị trí 2 với phần tử ở vị trí 5 mảng mới sẽ là 0 1 0 1 0 1

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-07-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.