Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P182SUMJ - ROUND 2J - So sánh luỹ thừa

Cho 4 số nguyên không âm a, b, c, d. Hãy so sánh ab với cd.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương T là số lượng bộ test (1 ≤ T ≤ 105).

T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa thông tin về một bộ test, gồm 4 số nguyên a, b, c, d.

(0 ≤ a, b, c, d ≤ 109; a2 + b2, c2 + d2 > 0).

Output

Output gồm T dòng, tương ứng với T bộ test.

Nếu ab < cd, in ra “<”, nếu ab = cd, in ra “=”, nếu ab > cd, in ra “>”.

Example

Input:
1
6 3 15 2

Output:
<

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-07-13
Thời gian chạy:4s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.