Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P183SUMA - ROUND 3A - Hai ô vuông

Cho 2 ô vuông, một ô vuông có cạnh song song với hai trục tạo độ, hình thứ 2 có các cạnh tạo với các trục góc 45 độ.

Hãy tìm xem hai ô vuông có giao nhau hay không. Hai ô vuông được coi là giao nhau nếu nó chung nhau ít nhất 1 điểm.

Input

Gồm 2 dòng, mỗi dòng chứa 4 cặp số nguyên là tọa độ 4 đỉnh của hình vuông.

Tọa độ mỗi dòng theo chiều kim đồng hồhoặc ngược chiều kim đồng hồ.

Các giá trị trong khoảng từ -100 đến 100.

Output

In “Yes” nếu giao nhau, “No” nếu không.

Example

Input:
0 0 6 0 6 6 0 6
1 3 3 5 5 3 3 1

Output:
Yes

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-07-20
Thời gian chạy:1s-2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.