Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P183SUMC - ROUND 3C - Số một

Yukiho là một cô gái rất thông minh. Cô đặc biệt thích các xâu nhị phân chỉ gồm các kí tự 0 và 1. Một lần cô đã nghĩ ra bài toán: “Cho một xâu nhị phân X có độ dài N ( chỉ gồm các kí tự 0 và 1). Tìm số nguyên K nhỏ nhất sao cho các xâu con (gồm các phần từ liên tiếp) có độ dài K tạo từ  X đều chứa ít nhất 3 kí tự 1”.

Input:

Dòng đầu chứa số nguyên N là độ dài của xâu (3 ≤ N ≤ 5 × 105)

Dòng thứ hai chứa xâu nhị phân X độ dài N và luôn chứa ít nhất 3 kí tự 1.

Output:

Số nguyên K thỏa mãn yêu cầu.

Examples:

Input:
10
0100011010

Output:
7
Input:
5
10011

Output:
5
Giải thích
Test 2: Ta thấy với trường hợp K = 4 sẽ có các xâu ‘1001’, ‘0011’ không thỏa mãn. Tương tự với các trường hợp K nhỏ hơn. 

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-07-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.