Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P183SUME - ROUND 3E - V&Jimin

Trong một ngày nghỉ ở đảo Jeju, do trời mưa, V và Jimin không thể ra ngoài dạo chơi mà phải ở nhà. Thấy Jimin buồn chán, V đã nghĩ ra 1 trò chơi để Jimin giết thời gian:

V đưa ra 1 số nguyên n và Jimin phải làm cho số đó trở nên lớn hơn bằng cách làm một số hoán đổi với các chữ số trong số nguyên đó. Tuy nhiên, Jimin chỉ có thể hoán đổi 2 chữ số liền kề nhau và V chỉ cho Jimin hoán đổi tối đa k lần. Sau k lần đó, Jimin sẽ phải đưa số lớn nhất có thể đạt được cho V. Nếu Jimin làm đúng, V sẽ nấu bữa tối và giặt quần áo ngày hôm nay, còn nếu sai, Jimin sẽ là người nấu bữa tối và giặt quần áo.

Hãy giúp Jimin vượt qua trò chơi của V nhé!

Input: 

Một dòng duy nhất chứa 2 số nguyên n và k (0 < n < 10100, 0 < k < 10000) – Số ban đầu mà V đưa ra và Số lần tối đa Jimin được thực hiện hoán đổi.

Output:

Số lớn nhất mà Jimin có thể nhận được với tối đa k lần hoán đổi. 

Example: 

Input:
1990 1

Output:
9190

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-07-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.