Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P183SUMF - ROUND 3F - Đồ thị hàm số

Cho tập hàm số có dạng sau:

Chúng ta có tổng của n hàm số f1(x), f2(x), ..., fn(x) là:

g(x) = f1(x) + f2(x) + .... + fn(x) (với mọi x).

Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm số góc khác 180 độ trong đồ thị của hàm số g(x).

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n (1 ≤ n ≤ 105) - số hàm f(x).

n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 2 số nguyên ai, bi (-109 ≤ ai, bi ≤ 109) biểu diễn hàm số fi(x)

Output

Số góc khác 180 độ trong đồ thị của g(x).

Example

Input:
3
2 0
0 1
1 -1

Output:
2
Input:
2
1 -2
1 -3

Output:
2

Giải thích

Đồ thị hàm số ở test 1 có 2 góc thỏa mãn là ABC và BCD

Đồ thị hàm số ở test 2 có 2 góc thỏa mãn là BAC và ACD


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-07-20
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.