Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P183SUMG - ROUND 3G - Cặp ghép

Có n số được đánh số từ 1 đến n. Người ta thực hiện nhóm các số này thành các nhóm, mỗi nhóm gồm 1 cặp số, sao cho ước chung lớn nhất của hai số này luôn lớn hơn 1.

Cho số n, đếm số nhóm lớn nhất có thể tạo được.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên T - số bộ test (T < 21).
T dòng tiếp theo mỗi dòng là một số nguyên dương n (n < 100001).

Output

T dòng, mỗi dòng là kết quả tương ứng với n đã cho.

Example

Input:
3
6
9
2

Output:
2
3
0

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-07-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.