Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P183SUMI - ROUND 3I - A, B or C?

Một hôm Yukiho gặp một bài toán rất hay. Cho một xâu chỉ gồm 3 kí tự ‘a’, ‘b’, ‘c’. Bạn được gộp lại 2 kí tự khác nhau đứng cạnh nhau bằng một kí tự không phải hai kí tự này (ví dụ đổi 'a' và 'b' thành 'c'). Bạn có thể thay thế bao nhiêu lần cũng được. Hỏi sau khi thực hiện các thao tác thay thế trên thì xâu còn lại có độ dài nhỏ nhất là bao nhiêu?

Yukiho đố mọi người trong lớp nhưng không ai giải được bài này. Bạn có thể trả lời nó hay không?

Input: 

Dòng đầu tiên chứa số bộ test T (1 ≤ T ≤ 100).

T dòng tiếp theo mỗi dòng chứa xâu kí tự X chỉ gồm các kí tự ‘a’, ‘b’, ‘c’. (1 ≤ |X| ≤ 1000).

Output: 

Kết quả in ra trên T dòng mỗi dòng là độ dài nhỏ nhất của xâu input tương ứng sau khi thực hiện các thay thế liên tiếp.

Example

Input:
2
bcb
ccccc

Output:
1
5

Giải thích

Đối với test “bcb” ta sẽ thay thế lần lượt như sau “bcb” → ”ab” → ”c” độ dài xâu là 1.
Đối với test “ccccc” ta không thể thay thế được cặp nào nên độ dài nhỏ nhất là 5.

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-07-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.