Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P183SUMJ - ROUND 3J - Dấu vân tay

Một hôm Kirito nhặt được một chiếc điện thoại, và một mảng giấy chữa một dãy các chữ số từ 0 đến 9. Cậu mở chiếc điện thoại thì thấy nó bị khóa. Trên chiếc diện thoại có các dấu vân tay trên một số phím số.

Kirito tin rằng mặt khẩu đúng là dãy con dài nhất không nhất thiết phải liên tiếp của dẫy số ghi trên mảnh giấy và chỉ chứa các chữ số có dấu vân tay trên các dấu vân tay tương ứng.

Bạn hãy giúp Kirito tìm mã như vậy.

Input

Dòng đầu tiên là 2 số nguyên n và m (1 ≤ n , m ≤ 10) đại diện cho số chữ số trong chuỗi trên tờ giấy và số lượng các phím có dấu vân tay.

Dòng tiếp theo chứa n chữ số cách nhau bởi dấu cách x1, x2, … , xn (0 ≤ xi ≤ 9) các chữ số trên giấy.

Dòng tiếp theo chứ m chữ số cách nhau bởi dấu cách y1, y2, … , ym (0 ≤ yi ≤ 9) các phím có dấu vân tay.

Output

In ra dãy số nguyên là mã tìm được, mỗi chữ số cách nhau bởi dấu cách.

Example

Input:
7 3
3 5 7 1 6 2 8
1 2 7

Output:
7 1 2

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-07-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.