Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P184PROA - ROUND 4A - Xếp hàng mua vé

Jackichul đang xếp hàng mua vé trận chung kết VCSA sắp tới giữa GAM và EVS. Có n người đang xếp hàng nhưng anh ta không biết chính xác vị trí của mình.Anh ta chỉ biết có không ít hơn a người đứng trước mặt mình và có không quá b người đứng phía sau. Tìm số vị trí khác nhau mà Jackichul có thể đứng.

Input

Dòng duy nhất chưa ba số nguyên n, a, b (0 ≤ a, b < n ≤ 100).

Output

In ra một số nguyên là số vị trí Jackichul có thể đứng.

Example

Input:
4 1 2

Output:
3

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-03-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-04-10 20:34:55
Code fight có 1 bài y hệt như thế này.@@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.