Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P184PROB - ROUND 4B - Điểm gần nhất

Cho n điểm nằm trên một đường thẳng với tọa độ xi. Tìm điểm x mà tổng khoảng cách từ x đến n điểm đã cho là nhỏ nhất.

Input

Dòng đầu tiên chưa một số nguyên n (1 ≤ n  ≤ 300 000) – số điểm trên đường thẳng

Dòng thứ hai chứa n số nguyên xi (-109 ≤ xi ≤ 109) – tọa độ của n điểm.

Output

In ra số nguyên duy nhất x – vị trí của điểm tối ưu trên đường thẳng. Nếu có nhiều điểm tối ưu thì in ra điểm nằm ở bên trái nhất.

Example

Input:
4
0 1 2 3 Output: 1

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-03-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.