Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P184PROC - ROUND 4C - Xâu nhỏ nhất

Trong những phút cuối cùng của giải đấu sức mạnh, Goku – chiến binh Saiyan đến từ Trái Đất của vũ trụ 7 phải đối mặt với chiến binh cực kì mạnh mẽ - Jiren của vũ trụ 11. Dù đã đánh thức được trạng thái mạnh nhất của mình - Masters Ultra Instinct nhưng Goku vẫn không thể đánh bại được Jiren. Khi hết giờ, cả hai vẫn còn trên sàn đấu, vũ trụ 7 và 11 đều cùng còn 1 người nên Zeno Sama không quyết định được ai là người chiến thắng nên giao cho họ một bài toán, ai làm được thì chiến thắng sẽ thuộc về người đó, và đương nhiên vũ trụ của người còn lại sẽ bị hủy diệt. Đánh nhau thì giỏi nhưng đầu óc Goku không được thông minh lắm, các bạn PTIT hãy giúp Goku cứu lấy vũ trụ 7 cũng như Trái Đất nhé! Bài toán của Zeno Sama như sau:

Cho một xâu s có độ dài tối đa là 105 chỉ gồm các kí tự tiếng anh in thường, hai xâu rỗng tu cùng hai cách biến đổi như sau :

  • Lấy kí tự đầu tiên của s và nối vào sau t.
  • Lấy kí tự cuối cùng của t và nối vào sau u.

Zeno yêu cầu chỉ dùng hai cách biến đổi trên đưa hai xâu st về rỗng còn xâu u có thứ tự từ điển là nhỏ nhất và cho Zeno biết xâu u đó.

Input

Dòng duy nhất chứa xâu s (1 ≤ |s| ≤ 105).

Output

Xâu kết quả u.

Example

Test 1:
Input:
dijee Output: deeji
Test 2:
Input:
ba
Output:
ab

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-03-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.