Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P184PROE - ROUND 4E - Số thực sự lớn

Bích Ngọc là một cô gái nhỏ nhắn và xinh đẹp, tuy nhiên cô lại rất thích các số thực sự lớn. Cô cho rằng, số thực sự lớn là một số mà hiệu giữa nó với tổng các chữ số của nó không nhỏ hơn một số tự nhiên S. Những con số này rất đặc biệt và hiếm hoi – lý do mà Bích Ngọc rất thích. Để chứng minh sự hiếm hoi của loại số này, Bích Ngọc sẽ tính toán số lượng các số thực sự lớn nhỏ hơn hoặc bằng n.

Bích Ngọc đã rất cố gắng tính toán, nhưng sớm nhận ra rằng nó quá khó. Vì vậy, cô ấy mong muốn các bạn học sinh PTIT tài năng sẽ tính giúp mình.

Input

Dòng đầu tiên và duy nhất là hai số nguyên n và s (1 <= n, s <= 10^18).

Output

In ra một số nguyên – số lượng số thực sự lớn nhỏ hơn hoặc bằng n.

Example

Test 1:
Input:
10 9 Output: 1
Test 2:
Input:
25 20
Output:
0
Giải thích:
Ở test 1, 10 là số thực sự lớn duy nhất (10 – 1 >= 9).
Ở test 2, không có số thực sự lớn nhỏ hơn hoặc băng 25 (trên thực tế, số thực sự lớn đầu tiên là 30: 30-3>=20)

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-03-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.