Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P184PROF - ROUND 4F - Tích ước số

Cho số nguyên n được biểu diễn bằng tích của m thừa số nguyên tố p1, p2, p3, …, pm. Bạn hãy tính tích các ước số của n (lấy dư cho 109 + 7).

Input

Dòng đầu tiên chưa một số nguyên m (1 ≤ m ≤ 200 000).

Dòng thứ hai chứa m số nguyên tố pi (2 ≤ pi ≤ 200 000).

Output

Tích các ước số của n lấy dư cho 109 + 7.

Example

Test 1:
Input:
2
2 5 Output: 100
Test 2:
Input:
3
2 5 2
Output:
8000

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-03-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-06-12 15:58:09


Last edit: 2018-06-12 15:58:20
2018-05-14 05:18:46 Vu Duy Truc
.

Last edit: 2018-05-14 05:39:39
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.