Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P184PROI - ROUND 4I - Phân số

Cho một dãy số nguyên dương gồm n phần tử a1, a2, …, an và hai số nguyên dương p, q. Nhiệm vụ của bạn là kiểm tra biểu thức sau:

có đúng không. Nếu đúng in ra “YES”, ngược lại in ra “NO”.

Input

Dòng đầu gồm hai số nguyên p, q (1 ≤ q ≤ p ≤ 1018).

Dòng thứ hai chứa số nguyên n là số phần tử của dãy số (1 ≤ n ≤ 90).

Dòng thứ ba chứa n số nguyên  biểu diễn các phần tử của dãy (1 ≤ ai ≤ 1018).

Output

In ra “YES” nếu biểu thức đúng, ngược lại in ra “NO”.

Example

Input:
30 13
3
2 3 4 Output: YES

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-03-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-10-31 13:34:18
Còn phải xử lí big num. Cứ tưởng ngon ăn.:v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.