Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P184SUMD - ROUND 4D - Dán hàng rào

Fanky có một hàng rào gồm n cây cọc gỗ xếp liên tiếp nhau được đánh số từ 1 đến n. Chiều cao của các cây cọc lần lượt là a1, a2, ..., an. Fanky có rất nhiều miếng dán hình chữ nhật với đủ mọi loại kích thước. Để trang trí, anh muốn dán kín hàng rào trên bằng các miếng dán này. Bạn hãy giúp anh Bo tìm cách dán sao cho sử dụng ít hình chữ nhật nhất nhé. Các miếng dán không được đè lên nhau và không được dán dư vào khoảng trống, không cắt hình chữ nhật thành hình khác (hình dưới).

Input

Dòng thứ nhất là số nguyên n (1 ≤ n ≤ 1.000).

Dòng thứ hai gồm n số a1, a2, ..., an, mỗi số cách nhau một khoảng trắng (0 ≤ ai ≤ 109).

Output

Là số lượng miếng dán hình chữ nhật cần dùng.

Example

Input:
6
5 4 3 2 3 2

Output:
5

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-07-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.