Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P184SUMI - ROUND 4I - Fibonasi

Hôm nay, Chopper đi học toán đươc học về dãy Fibonasi là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Được định nghĩa như sau :

  • F0 = 0;  F1 = 1;
  • Fn = Fn - 1 + Fn - 2 với mọi n ≥ 2

Chopper về khoe với Nami là được cô giáo khen.  Nên Nami đã đó Chopper tìm ra số Fibonasi thứ K. Do số quá lớn nên Chopper tính toán khá chậm các bạn hãy giúp vị bác sĩ đáng yêu này nhé.

Input

Cho số nguyên K (1 ≤ K ≤ 1015).

Output

In ra màn hình 1 số nguyên là số Fibonasi thứ K lấy dư cho 1000000007.

Example

Input:
1

Output:
1
Input:
11

Output:
89

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-07-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.