Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P185SUMA - ROUND 5A - Quân mã

Trong 1 lần Lù nhà ta học chơi cờ vua. Cậu thấy quân mã có cách di chuyển khá lạ so với những quân còn lại từ 1 vị trí có thể đi tới 8 ô khác và có thể đi hình chữ L, điều đó làm cho Lù khá thú vị nên cậu quyết định nhờ các lập trình viên PTIT viết cho 1 chương trình tìm số bước di chuyển ít nhất từ ô (x1, y1) đến ô (x2, y2).

Input

Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, m cách nhau bởi dấu cách. Lần lượt là kích thước của bàn cờ Lù kiếm được (1 < n, m < 1000).

Dòng tiếp theo chứa 4 số nguyên x1, y1, x2, y2, lần lượt cách nhau bởi dấu cách. (0 < x1, x2 < n; 0 < y1, y2 < m).

Output

In ra số nguyên duy nhất cho biết số nước đi ít nhất để quân mã đi từ ô (x1, y1) đến ô (x2, y2). Nếu không đi được in -1.

Example

Input:
4 6
1 1 2 4

Output:
2

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-08-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.