Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P185SUMC - ROUND 5C - Hoán vị

Thầy giáo dạy Toán rất không ưa Tí và thường gọi Tí lên bảng giải những bài rất khó. Hôm nay thầy ra một bài toán tìm hoán vị có từ điển nhỏ nhất kích thước N sao cho có đúng K cặp đảo ngược. Nếu chúng ta có một hoán vị P một cặp đảo ngược là một cặp (i, j) sao cho i < j và Pi > Pj. Thầy gọi Tí lên bảng và cậu không biết giải như nào các bạn giúp Tí nhé!!!

Input

Một dòng duy nhất chứa 2 số nguyên dương N, K (2 ≤ N ≤ 105, 0 ≤ 2K ≤ (N-1)N)

Output

In ra hoán vị gồm N phần tử thỏa mãn yêu cầu để bài.

Example

Input:
4 0

Output:
1 2 3 4
Input:
4 6

Output:
4 3 2 1

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-08-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.