Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P185SUME - ROUND 5E - Bài tập về nhà của JK

Hôm nay là ngày đầu tiên JK đi học. JK được giao một bài tập về nhà như sau:

Thầy giáo có một mảng n số nguyên không âm. Thầy muốn tìm 1 số nguyên x, sau đó cộng thêm x vào một số phần tử của mảng (không quá 1 lần với mỗi phần tử), và trừ đi x vào một số phần tử của mảng (không quá 1 lần với mỗi phần tử), sao cho sau đó tất cả các phần tử của mảng đều bằng nhau.

Với mảng n số nguyên ban đầu thầy cho, JK phải trả lời thầy rằng có tồn tại số nguyên x thỏa mãn hay không?

Hãy giúp JK ghi điểm ngay buổi đầu đi học nhé!

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n (1 ≤ n ≤ 105) - số lượng phần tử trong mảng Dòng thứ hai chứa n số nguyên a1 , a2 , ... , an (0 ≤ ai ≤ 109) - các phần tử của mảng.

Output

Nếu không tồn tại số nguyên x làm cho tất cả các phần tử của mảng bằng nhau, in "NO, ngược lại in " YES ".

Example

Input:
5
1 3 3 2 1

Output:
YES
Input:
5
1 2 3 4 5

Output:
NO

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-08-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.