Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P185SUMF - ROUND 5F - Chia bi

Cho n túi bi màu. Các màu được đánh số từ 1 đến n. Túi thứ i chứa ai viên bi đều có màu i. Bạn hãy tìm cách chia tất cả các viên bi thành các phần thỏa mãn yêu cầu:

  • Mỗi viên bi đều thuộc đúng một phần.
  • Mỗi phần chỉ chứa các viên bi cùng màu.
  • Phần có số lượng bi nhiều nhất hơn phần có số lượng bi  ít nhất không quá 1 viên bi.
  • Số lượng phần là nhỏ nhất.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n (1 ≤ n ≤ 500) - số lượng túi bi.

Dòng thứ hai chưa n số nguyên a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 109) - số lượng bi của mỗi túi.

Output

In ra số nguyên là số lượng phần để thỏa mãn yêu cầu.

Example

Input:
3
1 2 3

Output:
4
Input:
5
4 3 6 2 7

Output:
9

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-08-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.