Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P185SUMG - ROUND 5G - Vận chuyển

Bạn là một tài xế xe tải, bạn đang cần chở hàng từ nhà kho tới khu sản xuất. Địa hình khu vực có hình chữ nhật gồm MxN đồi núi khác nhau, với ô (i, j) có độ cao là A[i, j] mét. Bạn đang ở ô (1, 1) và muốn đưa xe tải tới đích là ô (M, N). Bạn chỉ được phép di chuyển sang các ô kề cạnh, và không được di chuyển lên trên (nghĩa là chỉ được phép di chuyển sang trái, sang phải hoặc xuống dưới). Khi đi từ một ô này sang ô khác, cũng có nghĩa bạn di chuyển từ vùng núi này sang vùng núi khác, nếu đường đi là dốc xuống hoặc bằng phẳng, xe của bạn mất lượng xăng là 10 lít. Khi đi lên dốc, bạn phải mất thêm 4 lít xăng cho từng 100 mét độ chênh lệch của 2 khu vực cho từng tấn trọng tải của xe.

Ví dụ, xe đang có trọng tải 26010 kg, di chuyển từ độ cao 400m tới độ cao 700m thì lượng nhiên liệu mất đi là 10 + 3 * 4 * 26 = 322 (lượng tấn được làm tròn lấy phần nguyên). Sau đó, xe tải sẽ có trọng tải là 25688 kg.

Bạn được phép đổ bớt xăng trước khi di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Ví dụ trong trường hợp trên, bạn đổ đi 11 lít trước khi di chuyển, thì lượng xăng còn lại là 25999, do đó lượng xăng mất đi là 10 + 3 * 4 * 25 = 310, và sau đó xe tải có trọng tải là 25689 kg.

Ban đầu xe tải có trọng tải là 8 tấn và có 25.000 lít xăng (1 lít xăng là 1kg). Chú ý độ cao của đồi núi là số nguyên chia hết cho 100 và trong đoạn từ 0 tới 4000.

Nhiệm vụ của bạn là đưa xe tải tới đích với số lượng xăng phải tiêu thụ là ít nhất.

Input

Dòng đầu tiên 2 số nguyên dương M và N (M, N ≤ 1000).

M dòng sau, mỗi dòng gồm N số là số nguyên thể hiện độ cao của các khu vực tương ứng.

Output

Lượng xăng còn lại nhiều nhất có thể sau khi tới đích, hoặc in ra -1 nếu xe không thể tới nơi.

Example

Input:
4 4
100 200 100 0
400 300 100 200
200 300 500 500
400 400 300 600

Output:
24299

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-08-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.