Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P185SUMH - ROUND 5H - Trò chơi xoá hàng

Có N cột, cột thứ i gồm Di lớp, lớp thứ j trong Di lớp gồm pi, j khối ô vuông, mỗi khối có giá trị là qi, j. Kích thước của các khối là như nhau. Khối thấp nhất được tính là mức 1, khối xếp trên nó là mức 2, …

Bạn được phép chơi M lượt, lượt thứ i, bạn được phép loại bỏ tất cả các khối ở mức xi. Khi đó bạn sẽ nhận được số điểm là tổng giá trị các khối bạn đã loại bỏ. Sau đó, các khối ở mức trên các khối vừa bị bỏ đi sẽ tụt xuống.

Hãy tính số điểm bạn nhận được ở mỗi lượt chơi.

Input

Dòng đầu tiên gồm một số N (1 ≤ N ≤ 105) là số lượng các cột.

Tiếp theo là thông tin của mỗi cột. Thông tin của cột thứ i có dạng như sau:

  • Dòng đầu tiên gồm một số Di (1 ≤ Di ≤ 10) là số lượng lớp của cột i.
  • Di dòng tiếp theo, dòng thứ j gồm 2 số pi, j và qi, j (1 ≤ pi, j ≤ 108, 1 ≤ qi, j ≤ 109).

Tiếp theo là số M (1 ≤ M ≤ 105) là số lượt chơi.

M dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm một số nguyên xi (1 ≤ xi ≤ 109) mức loại bỏ của lượt chơi i.

Output

Gồm M dòng, dòng thứ i là kết quả của lượt chơi thứ i.

Example

Input:
2
2
2 4
2 5
1
5 6
3
2
2
3

Output:
10
11
6

Giải thích

Trạng thái ban đầu của trò chơi

Lượt chơi thứ nhất

Lượt chơi thứ 2

Lượt chơi thứ 3


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-08-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.