Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P185SUMI - ROUND 5I - Rút gọn căn

Hôm nay lớp của Lù làm một vài bài toán. Do để quên máy tính ở trên tàu nên Lù rất lúng túng trước việt phải rút gọn căn bậc 2 của một số.

Cho các số N bạn hãy rút gọn căn bậc hai của N thành phần nguyên và căn số sao cho số trong căn là nhỏ nhất.

Input

Dòng đầu chứ số T là số lượng bộ test (0 < T < 3000).

T dòng tiếp theo chứ 1 số nguyên N (0 < N < 109).

Output

Gồm T dòng, mỗi dòng chứ 2 số nguyên lần lượt là phần nguyên và phần căn đã được rút gọn.

Example

Input:
5
1
2
3
4
5

Output:
1 1
1 2
1 3
2 1
1 5

Giải thích

Các số được rút gọn lần lượt thành:

  • √1 = 1√1
  • √2 = 1√2
  • √3 = 1√3
  • √4 = 2√1
  • √5 = 1√5
  • √6 = 1√6
  • √7 = 1√7
  • √8 = 2√2

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-08-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.