Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P185SUMJ - ROUND 5J - Nhà hàng của JH

JH mới mở một cửa hàng nhỏ có a bàn cho 1 người và b bàn cho 2 người. Các nhóm người đến nhà hàng chỉ gồm 1 hoặc 2 người.

Nếu nhóm có 1 người, người đó sẽ ngồi vào bàn dành cho 1 người ngồi còn trống, nếu không còn bàn 1 người nào còn trống, người đó sẽ ngồi vào bàn dành cho 2 người nếu bàn đó đang trống hoặc chỉ có 1 người đang ngồi. Nếu không còn, nhà hàng sẽ từ chối dịch vụ cho nhóm này. Nếu nhóm có 2 người, nhóm sẽ ngồi vào bàn dành cho 2 người còn trống, nếu không, nhà hàng sẽ từ chối dịch vụ cho nhóm này.

JH biết n nhóm người sẽ tới nhà hàng vào hôm nay theo thứ tự thời gian. Coi như tất cả các khách hàng chỉ về khi nhà hàng đến giờ đóng cửa. JH muốn nhờ bạn xác định tổng số người mà nhà hàng của anh ấy phải từ chối trong hôm nay.

Input

Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên n, a, b (1 ≤ n ≤ 500) – Số nhóm sẽ đến nhà hàng của JH hôm nay, số bàn dành cho 1 người và số bàn dành cho 2 người.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên t1 , t2 , ... , tn ( 1 ≤ ti ≤ 2 ) – Mô tả n nhóm khách theo đúng thứ tự thời điểm họ đến. Nếu ti =1, nhóm có 1 người. Nếu ti =2, nhóm gồm 2 người.

Output

Tổng số người mà nhà hàng của JH phải từ chối dịch vụ.

Example

Input:
4 1 2
1 2 1 1

Output:
0
Input:
4 1 1 
1 1 2 1

Output:
2

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2018-08-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.