Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P186PROF - ROUND 6F - Đếm cặp

Cho một dãy số nguyên gồm n phần tử. Bạn hãy đếm xem có bao nhiêu cặp chỉ số (i, j) sao cho I < j và hai số nguyên ai, aj khác nhau chính xác k bit trong biểu diễn nhị phân. Ví dụ số 1 và số 4 khác nhau 2 bit trong biểu diễn nhị phân.

Input

Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên n và k (2 ≤ n ≤ 105, 0 ≤ k ≤ 14).

Dòng thứ hai gồm n số nguyên a1, a2, …, an (0 ≤ ai ≤ 104)

Output

In trên một dòng số cặp (i, j) thỏa mãn.

Example

Test 1:
Input:
3 1
0 1 2 Output: 2
Test 2:
Input:
4 2
2 4 6 8
Output:
3

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-04-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.