Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P186PROJ - ROUND 6J - Chuỗi số

Tuy là một lập trình viên, nhưng Lúa luôn làm tự khó mình và giải quyết bài toán thay vì ngồi nghiên cứu những vấn đề thực tiễn. Lúa có một chuỗi số dài, độ dài không quá n. Thay vì nhớ hết chuỗi, cậu ta chỉ lưu lại số lần xuất hiện ít nhất có thể của mỗi chữ số, và đương nhiên là có hàng tỉ tỉ … trường hợp thỏa mãn với cách mã hóa của Lúa.

Cho các thông tin sau, hãy đếm số trường hợp thỏa mãn:

• Số n : chuỗi số có độ dài không quá n.
• Chuỗi số không bắt đầu bởi số 0
• Dãy a[0], a[1], .. a[9] : với a[i] là số lượng tối thiểu chữ số i xuất hiện trong chuỗi.

Input

• Dòng thứ nhất là số nguyên dương n (1<=n<=100).
• Dòng thứ 2 gồm 10 số a[0], a[1], .. a[9] (0<=a[i]<=100).

Output

• Kết quả bài toán lấy dư cho (10^9 + 7)

Example

Test 1:
Input:
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Output: 1
Test 2:
Input:
5
2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Output:
18

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-04-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.