Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P186SUMF - ROUND 6F - Cây khung nhỏ nhất

Cho một đơn đồ thị vô hướng có trọng số đầy đủ gồm n đỉnh, đánh số từ 0 tới n-1. Trọng số của cạnh nối đỉnh i và đỉnh j là kết quả của phép i xor j.

Hãy tìm tổng trọng số của cây khung nhỏ nhất của đồ thị này.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T (1 <= T  <= 10^5), chỉ số bộ tests.

T dòng tiếp theo, mỗi dòng là một bộ test với một số nguyên N duy nhất (2 <= N <= 10^12).

Output

Với mỗi bộ test, in ra đáp án trên 1 dòng.

Example

Input:
1
4
Output:
4

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-08-11
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.