Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P191PROB - Problem B - Tổng hai số

Cho một mảng có N phần tử, đếm xem có bao nhiêu cặp số có tổng bằng một giá trị M cho trước.

Input

Dòng đầu gồm 2 số nguyên là N (N ≤ 5000) và M (M ≤ 1000). Dòng tiếp theo gồm N số nguyên (ai ≤ 1000).

Output

Một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Example

Input:
5 6
2 4 3 2 3

Output
3

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-02-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.