Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P191SUMA - Sách trinh thám

Time limit: 1s

Dạo gần đây nổi lên một cuốn sách trinh thám vô cùng hay mà không kém phần đặc biệt. Akira là một trong những người may mắn mua được cuốn sách này. Cuốn sách thú vị ở chỗ mỗi trang sách giới thiệu một loại bí ẩn nào đó của vụ án, và sẽ dần dần được giải thích ở những trang sau. Quy luật giải mã vụ án được định sẵn: bí ẩn của trang thứ i sẽ được giải thích trên trang thứ a[i] (a[i] ≥ i).

Akira  muốn đọc toàn bộ cuốn sách nhưng tự đặt ra một quy luật để tận hưởng triệt để mỏi cảm giác thích thú khi phá án. Mỗi ngày, anh đọc trang đầu tiên mà anh chưa đọc trước đó và tiếp tục đọc từng trang một, cho đến khi tất cả những bí ẩn các trang trước đó được giải thích rõ ràng , 

sau đó, anh ta gấp cuốn sách và tiếp tục đọc nó vào ngày hôm sau từ trang tiếp theo.

Sẽ mất bao nhiêu ngày để  Akira đọc toàn bộ cuốn sách?

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n là số trang của cuốn sách trinh thám (1 ≤ n ≤ 105)

Dòng thứ 2 chứa n số nguyên dương a[1], a[2], a[3],…,a[n](1 ≤ a[i] ≤ n) với a[i] là trang chứa lời giải đáp bí ẩn của trang thứ i.

Output

In ra số ngày để Akira đọc toàn bộ cuốn sách.

Example

Input:

9

1 3 3 6 7 6 8 8 9 Output: 4

Note:

Giải thích test:

Trong ngày đầu tiên, Akira chỉ đọc trang thứ nhất. Trong ngày thứ 2, Akira sẽ đọc trang 2 và 3. Ngày thứ 3 Akira đọc các trang từ 4 đến 8. Ngày cuối Akira đọc trang còn lại là 9.


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.