Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P191SUMJ - Tam giác

Cho n điểm trên góc phần tư thứ nhất của hệ tọa độ.

Bạn cần đặt một tam giác cân có hai cạnh trên trục tọa độ để bao phủ tất cả các điểm (một điểm được che nếu nó nằm bên trong tam giác hoặc ở cạnh của tam giác). Tìm độ dài cạnh nhỏ nhất của tam giác đó.

Input

- Dòng đầu là số n (n <= 10^6)

- N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số Xi,Yi (1 <= Xi,Yi <= 10^9).

Output

- Chứa 1 số duy nhất là kết quả của bài toán.

Example

Input

Output

3

1 1

1 2

2 1

3

4

1 1

1 2

2 1

2 2

4


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.