Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P192SUMI - Vẻ đẹp của mảng

Timelimit 1s.

Leviz là một người  rất thích mảng đẹp ( là mảng các phần tử không giảm ) , nên anh ta nghĩ ra một trò chơi rất thú vị : nếu mảng không phải mảng đẹp  , anh ta sẽ loại bỏ nửa đầu hoặc nửa cuối của mảng và tiếp tục lặp lại trò chơi.

Leviz muốn biết được độ dài lớn nhất của mảng đẹp  và giá trị lớn nhất của tổng các phần tử trong mảng có độ dài là lớn nhất  là bao nhiêu . Vì Leviz không giỏi tính toán  nên các bạn hãy giúp Leviz nhé !!

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n là số phần tử của mảng (1 ≤ n ≤ 220 ) .

(Input thỏa mãn n là lũy thừa của 2).

Dòng thứ 2 chứa n số nguyên dương a1,a2, ….., an  ( 1 ≤ ai ≤ 220 ).

Output

In ra một dòng duy nhất hai số cách nhau bởi khoảng trắng là độ dài lớn nhất của mảng đẹp và giá trị lớn nhất của tổng các phần tử trong mảng có độ dài là lớn nhất .

Example

Input

 

Output

 

8

11 12 1 2 13 14 3 4

 

2 27

4

1 2 2 4

 

4 9


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.