Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P192SUMJ - Biểu Diễn

Time Limit : 1s

Trong 1 lần dạo chơi ở Las Noches , Ulquiorra bắt gặp Grimmjow Jaegerjaquez đang thách đố Yammy Llargo bằng 1 bài toán . Vì Yammy rất ngốc nên cậu ta nhờ giúp Ulquiora giải bài toán này và hứa cho cậu ta 1  đàn em Hollow. Trong vài phút Ulquiorra đã giải ra, bây giờ Ulquiora thách đố lại các bạn.

Cho một ma trận n*n dưới dạng các chỉ số 0 và 1. Nhiệm vụ của bạn đó chính là tìm đường đi từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc chỉ bằng cách sang phải và đi xuống sao cho số S tạo bởi đường đi < BIN >, được biểu diễn dưới dạng bát phân < OCT >  nhỏ nhất.

Điểm bắt đầu : Góc trái trên cùng của ma trận.

 

Điểm kết thúc: Góc phải dưới cùng của ma trận.

Input

-         Dòng 1 : nhập số nguyên n ( 1 <=  n <= 100).

 

-         n dòng tiếp theo gồm n chỉ số (0 hoặc 1).

Output

-         In ra số S ở dạng BÁT PHÂN trên 1 dòng.

Example

Input

Output

5

1 0 1 1 0

0 0 1 0 1

0 0 1 0 1

1 0 0 1 1

1 1 0 1 0

402

Time Limit : 1s

Trong 1 lần dạo chơi ở Las Noches , Ulquiorra bắt gặp Grimmjow Jaegerjaquez đang thách đố Yammy Llargo bằng 1 bài toán . Vì Yammy rất ngốc nên cậu ta nhờ giúp Ulquiora giải bài toán này và hứa cho cậu ta 1  đàn em Hollow. Trong vài phút Ulquiorra đã giải ra, bây giờ Ulquiora thách đố lại các bạn.

Cho một ma trận n*n dưới dạng các chỉ số 0 và 1. Nhiệm vụ của bạn đó chính là tìm đường đi từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc chỉ bằng cách sang phải và đi xuống sao cho số S tạo bởi đường đi < BIN >, được biểu diễn dưới dạng bát phân < OCT >  nhỏ nhất.

Điểm bắt đầu : Góc trái trên cùng của ma trận.

Điểm kết thúc: Góc phải dưới cùng của ma trận.


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.