Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P193SUMD - Khoảng cách

Khoảng cách của 2 dãy ký tự nhị phân có độ dài bằng nhau được tính bằng số ký tự khác nhau của 2 dãy.

Ví dụ a = 1001 và b = 1010 thì d(a, b) = 2.

 

Cho ký tự a có số chiều dài lớn hơn chiều dài của  ký tự b. hãy tính xem có bao nhiêu d(c, b) là số chẵn. C C ở đây là dãy con gồm các phần tử liên tiếp của dãy a có chiều dài bằng với chiều dài của b. 

Input

Gồm 2 dòng, mỗi dòng chứa 1 dãy nhị phân. dòng đầu là dãy a, dòng thứ 2 là dãy b.

 

Độ dài của 2 dãy không quá 10^6.

Output

Giá trị tìm được của bài toán.

Example

Input

Output

01100010

00110

3

1010111110

0110

 

4

Khoảng cách của 2 dãy ký tự nhị phân có độ dài bằng nhau được tính bằng số ký tự khác nhau của 2 dãy.

Ví dụ a = 1001 và b = 1010 thì d(a, b) = 2.

Cho ký tự a có số chiều dài lớn hơn chiều dài của  ký tự b. hãy tính xem có bao nhiêu d(c, b) là số chẵn. C C ở đây là dãy con gồm các phần tử liên tiếp của dãy a có chiều dài bằng với chiều dài của b.


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.