Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P193SUME - Pháo Hoa

Time limit: 2s

Sau một chuỗi thắng liên tiếp và lên được Thách Đấu, Ryze quyết định bắn pháo hoa ăn mừng. Pháo hoa nổ được biểu diễn dưới dạng đệ quy với độ sâu n, độ dài của tia sáng bắn ra ở độ sâu thứ i là t[i]. Mỗi lần nổ, tia sáng chia ra làm 2 tia nhỏ hơn theo góc 45 độ. Camera của Ryze thì lại khá cùi nên khi quay pháo hoa chỉ biểu diễn được dưới dạng pixel (xem hình).

Nhiệm vụ của bạn là đếm số lượng pixel hiển thị pháo hoa trên camera của Ryze lấy mod 1999.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n (1<=n<=30).

Dòng 2 chứa n số nguyên t[i]. (1<=i<=n,1<=t[i]<=5);

Output

Một dòng duy nhất là kết quả bài toán.

Example

Input

Output

4

4 2 2 3

39

6

1 1 1 1 1 3

85

1

3

3

Test 1 :
Test 2:Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.