Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P193SUMH - Game là dễ

Oppa luôn muốn làm khó Unnie bằng mấy câu hỏi tính toán nhưng với bộ não  200 IQ của Unnie thì đó là chuyện không thể. Hôm nay, Oppa cho Unnie 1 cái máy điện tử 2 nút từ thời đồ đá trông rất nhàm chán. Máy có 2 nút xanh, đỏ và một màn hình hiển thị số. Khi ấn và nút màu xanh số đang hiển thị trên màn hình sẽ tăng gấp đôi. Khi ấn nút màu đỏ số trên màn hình sẽ bị trừ đi 1. Khi số trên màn hình âm thì máy sẽ bùm mất tiêu luôn. Ban đầu, màn hình chỉ hiển thị số nguyên N.

Oppa cho 1 số M và đố Unnie phải ấn tối thiểu bao nhiêu lần để đạt được số M. Unnie rất nhanh trí có đáp án. Còn Oppa mặc dù đố nhưng lại không biết đáp án. Các bạn hãy tìm đáp án giúp Oppa cho Oppa đỡ quê nhé.

Input

Hai số nguyên dương N và M (1 ≤ N,M ≤ 104).

Output

In một số duy nhất – số lần tối thiểu phải ấn nút để biến số N thành M.

Example

Input

Output

4  6

2

10  1

9


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.