Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P194SUMH - Tích các chữ số

Time limit: 1s

Unnie là một người rất yêu thích việc tính toán đặc biệt là phép nhân nên đã rủ Oppa chơi một trò chơi như sau.  Oppa đưa ra một số bất kỳ và Unnie sẽ tìm ra số nguyên dương nhỏ nhất có tích các chữ số đúng bằng số mà Oppa đưa ra. Tuy Oppa là người đưa ra câu hỏi nhưng lại không biết đáp án nên nhờ các bạn giúp nhé.

Input

Dòng đầu tiên gồm 1 số nguyên n (0 ≤ n ≤ 600) là tích các chữ số của kết quả.

Output

Một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán. In ra “-1” nếu không tồn tại số như thế.

Example

Input

Output

36

49


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-08-10
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-03-24 03:51:58
Hello Code_War :3, dạo này meow hơi bị cuồng SGO48 á, có gì Code_War :3 vào xem MV ủng hộ SGO48 nhe

Chú Mèo Chui Xoong: meow
2020-03-21 16:34:16
War :3 chào Chú Mèo Chui Xoong waooooo :3
2020-03-21 16:13:16
Hello bạn, để lại tên để mình còn biết mà chào lại nha meow

Chú Mèo Chui Xoong: meow
2020-03-21 12:38:40
hi Chú Mèo Chui Xoong :v
2020-03-21 12:32:34
0 return 10 và chỉ 0 mới được return 10 thôi :)

Chú Mèo Chui Xoong: meow

Last edit: 2020-03-21 12:33:23
2020-02-21 11:22:11
để ý "số nguyên dương nhỏ nhất " nhé
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.