Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P195SUMA - Số nguyên dương nhỏ nhất

Time limit : 1s .

Bạn được cung cấp một mảng gồm n phần tử và một số k . Bạn cần tìm số nguyên dương x nhỏ nhất sao cho có đúng k phần tử của mảng nhỏ hơn hoặc bằng x . Nếu không có số x thỏa mãn hãy in ra “-1” .

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n  và k ( 1 ≤  n ≤  2.105 , 0  ≤  k  ≤  n ).

Dòng thứ hai chứa n số nguyên a1 , a2 ,…. an (0  <  a≤ 109 ) là các phần tử của mảng.

Output

In ra số nguyên dương x . Nếu không có số x thỏa mãn hãy in ra “-1”

Example

Input

Output

7 4

3 7 5 1 10 3 20

 

5

7 2

3 7 5 1 10 3 20

 

-1


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-08-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2021-06-19 21:52:42
các bạn chú ý nó bảo tìm số nguyên dương nhỏ nhất chứ không phải ptu mảng nhỏ nhất nha vd k-0 mà mảng ko có ptu nào <2 thì in 1
lúc ý số x=1 thì mảng sẽ ko có ptu nao <1 đó
2021-04-27 06:43:08
để ý TH k=0 nha mn
2020-05-21 18:01:58
ai cho mình xin lời giải với
2020-02-21 06:09:40
Hello Công Nghệ Không Tin
Chú Mèo Chui Xoong: meow
2020-02-20 16:16:52
hello mèo chui xoong :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.