Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P195SUMB - Ăn bánh

Time limit: 1s

Haley và Leviz mới mua nhiều hộp bánh khác nhau về ăn mừng Leviz được học bổng. Hai cậu nghĩ ra một trò như sau: Xếp các bánh ngẫu nhiên thành một hàng. Haley bắt đầu ăn bánh lần lượt từ trái sang phải. Còn Leviz thì ăn bánh lần lượt từ phải sang trái. Biết rằng tốc độ ăn của hai bạn là như nhau và nếu hai người đều chuẩn bị bắt đầu ăn cùng một cái bánh thì Leviz sẽ nhường Haley ăn cái bánh đó. Cho biết thời gian cần thiết để ăn một cái bánh. Hãy tính xem mỗi bạn ăn được bao nhiêu cái bánh nhé.

Input

Dòng thứ nhất gồm số nguyên n (0 ≤ n ≤ 105 ) là số bánh.

Dòng thứ hai gồm n số nguyên ti (0 ≤ ti ≤ 1000) là thời gian ăn một cái bánh.

Output

In hai số a và b, a là số bánh Haley ăn và b là số bánh Leviz ăn.

Example

Input

Output

5

2 9 8 2 7

2 3


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-08-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-10-19 10:49:12
can i get more example
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.