Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P195SUMC - Bán vé

Time limit: 1s

Bộ phim “Fast And Furious 9” vừa được phát hành! Hiện tại có N khách hàng đang đứng xếp hàng để mua vé. Mỗi người trong số họ có 1 đúng tờ tiền mệnh giá 25k hoặc 50k hoặc 100k. Okami là nhân viên bán vè ở rạp chiếu phim CGV. Do sơ suất nên anh ta đã quên mất mã két nên không có tiền để trả lại khách.

Hỏi: Okami có thể bán vé cho mỗi khách hàng theo đúng thứ tự hay không (giá 1 vé “Fast and Furious 9” là 25k) ?

Input

-         Dòng đầu tiên ghi 1 số nguyên N (1 <= N <= 10^6).

-         Dòng thứ 2 ghi N số nguyên có giá trị 25 hoặc 50 hoặc 100.

Output

-         Nếu Okami có thể bán vẻ cho mỗi khách hàng theo đúng thứ tự thì in ra “YES” và ngược lại thì in ra “NO”.

Example

Input

Ouput

4

25 25 50 50

YES

2

25 100

NO


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-08-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-05-29 04:48:44
Sai test cuối :< tứccc
2020-02-11 08:03:27
meow ~
2020-02-04 05:04:19
Chú Mèo Chui Xoong: meow
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.