Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P195SUMD - Liền kề

Time limit 1s.

Một dãy số có 2n số. các số từ 1 đến n mỗi số được nhắc lại chính xác 2 lần.

Mỗi phép di chuyển có tác dụng đổi chỗ bất kỳ 2 phần tử liền nhau.

Tìm số bước di chuyển tốt nhất sao cho 2 số bằng nhau thì ở bên cạnh nhau.

Input

Dòng đầu là số n. (n <= 100)

Dòng thứ 2 là 2*n số mỗi số là một trong các số từ 1 đến n.

Output

Số bước di chuyển ít nhất.

Example

Input

Output

4

1 1 2 3 3 2 4 4

2

3

3 1 2 3 1 2

3

3

1 1 2 2 3 3

0


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-08-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.