Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P195SUME - Trò chơi đơn giản

Time:1s

Ryze và Miss Fortune chơi một trò chơi như sau. Có một mảng gồm n phần tử (2<=n<=10000). Ryze sẽ sử dụng 10+1999*n thao tác đổi chỗ 2 phần tử của mảng. Trong khi đó Miss Fortune sẽ sử dụng 1+2000*n thao tác. Bạn cần xác định xem 2 bạn Ryze và Miss Fortune có thể đưa dãy số về thành một dãy không giảm hay không.

Input

Dòng đầu tiên là 1 số nguyên dương n(2<=n<=10000).

Dòng thứ 2 là n số nguyên dương trong đoạn [1,109].

Output

Dòng 1 in ra Ryze có thể thắng hay không.

Dòng 2 in ra Miss Fortune có thể thắng hay không.

Định dạng mỗi dòng là Name và Type cách nhau 1 dấu cách.

Name: Ryze/Miss Fortune

Type: can/can’t

Example

Input:

2

1 2

Output:

Ryze can                

Miss Fortune can’t 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-08-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.